Sản phẩm tiền vay có bảo hiểm

(NL?)- ?ó là dòng s?n ph?m d?ch v? ti?n vay và ti?n g?i có g?n k?t b?o hi?m nhân th? gi?a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th??ng Tín (Sacombank) và Công ty B?o hi?m nhân th? Prudential Vi?t Nam (PVN) v?a ???c công b? ngày 17-7

Theo đó, Sacombank sẽ tặng chi phí bảo hiểm nhân thọ thông qua PVN đối với các khoản vay tiêu dùng tại Sacombank của khách hàng trong độ tuổi từ 18-60. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, nếu khách hàng gặp rủi ro, PVN sẽ chi trả số dư nợ còn lại cho ngân hàng (khoản tiền vay còn lại không bao gồm lãi vay) tại thời điểm xảy ra sự cố. Khách hàng sẽ không còn trách nhiệm trả các khoản nợ vay tương đương với số tiền bảo hiểm mà PVN đã chi trả cho ngân hàng.

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm vay tiêu dùng tại Sacombank, như mua nhà, mua xe và các loại vay tiêu dùng khác trong nhóm sản phẩm có gắn kết bảo hiểm theo từng thời kỳ.
N.Minh

Nguồn NLĐ

Comments are closed.