Sẽ xử nghiêm các ngân hàng ‘ép’ khách hàng mua bảo hiểm

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản về việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm. Văn bản yêu cầu rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp “ép”, bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm.

Văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nêu rõ, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) tuân thủ quy định pháp luật và phát triển một cách lành mạnh, bền vững, NHNN yêu cầu các TCTD chấp hành nghiêm quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010 và số 42/2019); Nghị định số 73/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP và Nghị định 80/2019/NĐ-CP), Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 48/2018/NĐ-CP và Nghị định 80/2019/NĐ-CP), Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD cho doanh nghiệp bảo hiểm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

NHNN yêu cầu rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống của TCTD và xử lý nghiêm những trường hợp “ép”, bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác khi cấp tín dụng cho khách hàng, gắn việc bắt buộc mua bảo hiểm với việc cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng với đó, các TCTD phải thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nhằm giúp khách hàng hiểu đúng/đủ quyền và lợi ích hợp pháp, các điều kiện/điều khoản thanh toán của hợp đồng bảo hiểm.

Quán triệt, tuyên truyền, phố biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

“Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Công văn số 10273/NHNN-TTGSNH ngày 31/12/2019 về việc hoạt động của các TCTD và Công văn số 1705/NHNN-TTGSNH ngày 16/3/2020 về việc hoạt động kinh doanh/đại lý bảo hiểm” – văn bản của NHNN nêu rõ.

“Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của NHNN về hoạt động kinh doanh/đại lý bảo hiểm, gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước ngày 15/11/2020. Tổ TCTD có trách nhiệm thực hiện yêu cầu văn bản này. NHNN sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN” – văn bản yêu cầu./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam