Sau 15 năm, Bảo hiểm BIDV quyết định “Nam tiến”

Bảo hiểm BIDV sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào cuối tháng /2016 để thông qua một số thay đổi nhân sự và tờ trình chuyển trụ sở chính của BIC vào thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng công ty bảo Hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bảo hiểm BIDV – mã chứng khoán BIC ) vừa có thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào 29/1/2016 tới đây. Thành phần dự họp là các cổ đông đã chốt danh sách ngày 12/1/2016 và các khách mời.

Nội dung dự họp lần này chủ yếu để báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; thay đổi và bầu bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát; Phê duyệt sửa đổi điều lệ công ty; phê duyệt chuyển trụ sở chính vào TP.HCM và các nội dung khác…

Tại đại hội lần này, Cổ đông sẽ được nghe báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược FairFax. Theo đó, FairFax đã hoàn tất việc mua vào 41 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Bảo hiểm BIDV, sở hữu 35% vốn điều lệ công ty.FairFax cũng sẽ đề cử 2 đại diện tham gia HĐQT, trong đó ông Ramaswamy Athappan được đề cử làm Phó Chủ tịch HĐQT và ông Gobinath Athappan được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT. Ngoài ra, FairFax cũng đề cử 2 đại diện tham gia Ban Kiểm soát công ty.

Ngoài các nhân sự do FairFax đề cử, thì ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID ) cũng đề cử bà Phạm Thị Vân Khánh, Giám đốc Ban khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ của BIDV kiêm nhiệm tham gia HĐQT của BIC và đại diện cho 20% vốn góp của BIDV tại BIC thay cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao.

Một nội dung khác sẽ được trình tại ĐHCĐ bất thường lần này nữa là việc chuyển trụ sở chính của BIC vào thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau 15 năm, từ năm 1999, tồn tại và phát triển phía Bắc, Bảo hiểm BIDV đã quyết định Nam tiến.

Theo (Trí thức trẻ)

Comments are closed.