Sao lại giữ sổ BHXH của người lao động?

(NL?O) – Công ty tôi có tình tr?ng là nhân viên ngh? vi?c mà không thông báo. ?? bu?c nhân viên quay l?i bàn giao công vi?c, công ty không tr? s? BHXH, không ra quy?t ??nh ngh? vi?c mà yêu c?u ph?i hoàn t?t bàn giao, c?ng nh? b?i hoàn th?i gian ngh? không báo tr??c (30 ngày). Xin cho h?i công ty có vi ph?m lu?t lao ??ng không? Long Pham Thu (thulong.pham@yahoo.com).

Lu?t s? Nguy?n V?n H?u, Phó Ch? t?ch H?i Lu?t gia TPHCM, tr? l?i:
 
Pháp lu?t lao ??ng hi?n hành không có quy ??nh cho phép ng??i s? d?ng lao ??ng ???c quy?n gi? s? b?o hi?m xã h?i (BHXH) khi NL? ngh? vi?c do ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng (H?L?) trái lu?t.
 
Khi NL? có hành vi ??n ph??ng ch?m d?t H?L? trái lu?t, ng??i s? d?ng lao ??ng ch? có quy?n yêu c?u NL? ph?i b?i th??ng n?a tháng ti?n l??ng và ph? c?p l??ng (n?u có); b?i th??ng chi phí ?ào t?o theo quy ??nh c?a Chính ph? (n?u có); b?i th??ng ti?n l??ng c?a nh?ng ngày NL? vi ph?m th?i h?n báo tr??c (n?u có). Tr??ng h?p NL? không ch?u b?i th??ng thì ng??i s? d?ng lao ??ng có quy?n n?p ??n kh?i ki?n ra TAND có th?m quy?n ?? ???c can thi?p.
Ngoài ra, ng??i s? d?ng lao ??ng c?ng có th? áp d?ng quy ??nh t?i ?i?u 43 B? Lu?t Lao ??ng v? vi?c gi?i quy?t quy?n l?i c?a m?i bên trong th?i h?n 7 ngày (ph?c t?p có th? kéo dài h?n nh?ng không quá 30 ngày) ?? thông báo cho NL? ??n công ty gi?i quy?t vi?c tr? s? BHXH và b?i th??ng liên quan ??n hành vi ??n ch?m d?t H?L? trái lu?t c?a h?.

Báo Ng??i Lao ??ng ?i?n t? – Ti?ng nói c?a Liên ?oàn Lao ??ng TPHCM

Comments are closed.