Samsung Vina lãi khủng về bảo hiểm

altBáo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty liên doanh TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI) cho biết, năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty vượt kế hoạch.

Cụ thể, phí bảo hiểm gốc 743 tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm 200 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính 32,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 170,9 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 912 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 874 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính 38 tỷ đồng.

Với kết quả kể trên, SVI trở thành liên doanh bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động hiệu quả nhất hiện nay, xét trên nhiều chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận/vốn điều lệ. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp có lãi lớn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh các doanh nghiệp bảo hiểm hầu như lỗ từ hoạt động này, hoặc có lãi thì cũng ở mức khiêm tốn.

Dự kiến đến cuối năm 2013, tổng vốn điều lệ đạt 500 tỷ đồng như kế hoạch đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Được biết, SVI là liên doanh bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập từ năm 2002 giữa Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Samsung Fire & Marine với tỷ lệ vốn góp của mỗi bên là 50%.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn

{fcomment}

Comments are closed.