Sai phạm Bảo hiểm tiền gửi: Đang xem xét trách nhiệm cá nhân

Một ngày sau khi VietNamNet đăng bài viết “Sai phạm tiền tỷ vẫn ung dung tại vị”, Bộ Nội vụ đã có công văn nêu ý kiến. Để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải nguyên văn công văn này.
Ngày 14/9/2009, Báo VietNamNet đăng bài: “Sai phạm tiền tỷ vẫn ung dung tại vị” thông tin liên quan tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Về việc này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về việc bổ nhiệm ông Mai Minh Đệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi VN, bài báo trích dẫn ý kiến của Thanh tra Chính phủ. Về việc này, căn cứ nội dung làm việc giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ ngày 12 tháng 3 năm 2009, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 593/TTCP-C.IV ngày 25 tháng 3 năm 2009 khẳng định về việc này.

2. Về việc xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan tại Bảo hiểm tiền gửi VN theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 69/TB-VPCP ngày 04 tháng 3 năm 2009, Bộ Nội vụ đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Đảng và Nhà nước để xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Mặt khác, việc xử lí trách nhiệm cá nhân ở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang được xem xét đồng thời với việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Do vậy, việc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm cá nhân và giải quyết những vấn đề về tổ chức phải được tiến hành đồng bộ, thận trọng để bảo đảm nghiêm kỷ luật nhưng cũng đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức. Các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước đang có ý kiến, Bộ Nội vụ đang tập hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ đề nghị Báo điện tử VietNamNet đăng thông tin này để dư luận xã hội và bạn đọc được rõ theo quy định của Luật Báo chí.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Báo VietNamNet.

KT. Bộ trưởng

Thứ trưởng

Nguyễn Duy Thăng
Nguồn “VietNamNet”

Comments are closed.