Sacombank hợp tác với Bảo Minh

Ngân hàng Sài Gòn Th??ng Tín (Sacombank) và T?ng công ty B?o hi?m B?o Minh v?a ký h?p ??ng h?p tác song ph??ng.

Theo ?ó, Sacombank s? gi?i thi?u, cung c?p nh?ng d?ch v? ngân hàng có th? tri?n khai trong toàn h? th?ng B?o Minh; nh?n làm ??i lý gi?i thi?u, cung c?p các d?ch v? b?o hi?m c?a B?o Minh cho ngân hàng và khách hàng c?a mình và s? d?ng các d?ch v? b?o hi?m t?i B?o Minh.

Bảo Minh sẽ giới thiệu, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho Sacombank và các khách hàng của Sacombank; giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Sacombank đến cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống Bảo Minh, mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng này và đầu tư vào ngân hàng thông qua các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, ủy thác đầu tư, ủy thác cho vay…

Ngoài ra, Bảo Minh cũng sẽ tiến hành các khóa đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho các nhân viên của Sacombank. Hai bên cùng cam kết quyền ưu tiên trong việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ của nhau.

TBKTVN

 

Comments are closed.