Sửa đổi một số điểm về bảo hiểm y tế tự nguyện

bhyt_tu_nguyen.jpgDự kiến mức đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện khu vực thành thị là 320.000 đồng/người và khu vực nông thôn 240.000 đồng/người

Sau khi trao đổi nhằm loại bỏ một số bất hợp lý của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN), Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã dự thảo một số sửa đổi theo tinh thần sau:Thứ nhất, bãi bỏ điều kiện 100% thành viên trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế; bãi bỏ điều kiện 10% số hộ gia đình trong địa bàn tham gia BHYTTN; bãi bỏ 10% số học sinh và sinh viên tròn danh sách học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia.Thứ hai, mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cụ thể như sau: Khu vực thành thị là 320.000 đồng/người/năm; Khu vực nông thôn 240.000 đồng/người/năm. Mức đóng bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường: khu vực thành thị là 120.000 đồng/người/năm; khu vực nông thôn là 100.000 đồng/người/năm. Thứ ba, bảo hiểm y tế tự nguyện được áp dụng đối với mọi công dân Việt Nam (trừ những người đã có thẻ BHYT bắt buộc được quy định tại điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ và trẻ em dưới 6 tuổi).Thứ tư, cá nhân đóng BHYTTN định kỳ một lần/năm. Riêng học sinh và sinh viên có thể nộp phí BHYTTN theo các hình thức: đóng luôn một lần trong năm, chia thành 2 lần trong một năm hoặc đóng đủ mức trong cả khóa học.

Để khuyến khích nhiều người cùng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, Quy định mới này cũng có chính sách ưu đãi, giảm mức đóng phí cho các gia đình có từ 3 người trở lên mua bảo hiểm./.

 

Comments are closed.