rút tiền BHXH đã đóng sau 02 năm làm việc

Xin Chào! Cho tôi h?i, tôi ?ang làm vi?c t?i TpHCM, t? n?m 2008 – 2010 tôi làm vi?c t?i 1 công ty ? Bình D??ng, tôi mu?n rút ti?n BHXH ?ã ?óng sau 02 n?m làm vi?c ? Bình D??ng t?i BHXH TpHCM có ??oc không? Tôi c?n thêm th? t?c gì ngoài s? BHXH, quy?t d?nh ngh? vi?c ? công ty c?? Chân thành c?m ?n.

N?u b?n có nguy?n v?ng lãnh tr? c?p 1 l?n thì b?n s? nh?n ? TP.HCM n?u có h? kh?u ho?c t?m trú t?i thành ph?.

H? s? g?m:

S? BHXH

??n xin h??ng tr? c?p 1 l?n.

Tuy nhiên chúng tôi l?u ý v?i b?n r?ng vi?c nh?n tr? c?p 1 l?n là ?i?u không t?t, gi? ??nh r?ng n?u sau này b? TNL? thì m?c tr? c?p th?p h?n r?t nhi?u so v?i vi?c b?n không nh?n tr? c?p 1 l?n.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.