Quyền lợi người lao động nghỉ hưu trước tuổi

altB? tôi là b? ??i gi?i ng?, chuy?n ngành làm c? quan nhà n??c, ?ã ?óng b?o hi?m xã h?i h?n 30 n?m và hi?n nay s?c kh?e suy gi?m 61%. Nay b? tôi mu?n xin ngh? h?u tr??c tu?i thì s? ???c h??ng quy?n l?i nh? th? nào?

Hoàng Quốc Hưng (Từ Liêm, Hà Nội)

Thạc sĩ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 – Quốc gia) trả lời:

Theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động quy định như sau: Người lao động (NLĐ) đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định khi thuộc một trong các trường hợp sau: – nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; – có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 52 Luật BHXH, khoản 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, điểm 3 Mục IV Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau: tỷ lệ lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. Nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm 1 tuổi. Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động thì lấy mốc tuổi 60 đối với nam và tuổi 55 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Ngoài ra, trường hợp bố của bạn đã có trên 30 năm tham gia BHXH thì ngoài lương hưu, còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

(HNM).

Comments are closed.