Quyền lợi của người không đóng BHXH bị chết do tai nạn lao động

H?i: B?n tôi làm công nhân cho m?t doanh nghi?p v?n t?i than c?a t? nhân ???c 02 n?m, nh?ng không ???c công ty ?óng b?o hi?m xã h?i (BHXH). Khi làm vi?c, b?n tôi không may b? tai n?n và t? vong. Hoàn c?nh gia ?ình b?n tôi r?t khó kh?n: 02 con còn nh?, b? m? ?ã già y?u và không có l??ng h?u.

?? ngh? Quý báo t? v?n, trong tr??ng h?p này gia ?ình b?n tôi có ???c h??ng ch? ?? tr? c?p hay b?i th??ng nào không, n?u có do ai tr? và tính nh? th? nào? (Lê Xuân Th?y, Quang Trung, Hà ?ông, Hà N?i)

Tr? l?i:

1. Kho?n 2 ?i?u 107 B? lu?t Lao ??ng n?m 1994, quy ??nh: “Ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i ch?u toàn b? chi phí y t? t? khi s? c?u, c?p c?u ??n khi ?i?u tr? xong cho ng??i b? tai n?n lao ??ng (TNL?) ho?c b?nh ngh? nghi?p (BNN). Ng??i lao ??ng ???c h??ng ch? ?? BHXH v? TNL?, BNN. N?u doanh nghi?p ch?a tham gia lo?i hình BHXH b?t bu?c, thì ng??i s? d?ng lao ??ng ph?i tr? cho ng??i lao ??ng m?t kho?n ti?n ngang v?i m?c quy ??nh trong ?i?u l? BHXH”.

Kho?n 1 ?i?u 4 Lu?t BHXH n?m 2006 quy ??nh: “BHXH b?t bu?c bao g?m các ch? ?? sau ?ây: a) ?m ?au; b) Thai s?n; c) Tai n?n lao ??ng, b?nh ngh? nghi?p; d) H?u trí; ?) T? tu?t”.

Theo thông tin anh cung c?p, b?n c?a anh ?ã làm vi?c t?i công ty ???c 02 n?m, do ?ó thu?c ??i t??ng ph?i ?óng BHXH b?t bu?c. N?u công ty ?ã ?óng BHXH cho ng??i lao ??ng, thì khi b?n c?a anh b? ch?t do TNL? s? ???c c? quan BHXH chi tr? ch? ?? TNL? và t? tu?t. Tuy nhiên, b?i công ty ch?a ?óng BHXH b?t bu?c cho ng??i lao ??ng, nên trách nhi?m chi tr? cho ng??i lao ??ng (ho?c thân nhân c?a ng??i lao ??ng) m?t kho?n ti?n ngang v?i m?c quy ??nh c?a BHXH thu?c v? công ty n?i ng??i lao ??ng ?ã làm vi?c.

2.Lu?t BHXH và Ngh? ??nh 152/2006/N?-CP (ngày 22/12/2006, h??ng d?n m?t s? ?i?u c?a Lu?t BHXH v? BHXH b?t bu?c) quy ??nh v? ch? ?? TNL? và t? tu?t ??i v?i lao ??ng b? ch?t do TNL?, nh? sau:

M?t là, tr? c?p TNL? m?t l?n: Ng??i lao ??ng ?ang làm vi?c b? ch?t do TNL? ho?c b? ch?t trong th?i gian ?i?u tr? l?n ??u do TNL? thì thân nhân ???c h??ng tr? c?p m?t l?n b?ng 36 tháng l??ng t?i thi?u chung (?i?u 47 Lu?t BHXH);

Hai là, tr? c?p mai táng: Thân nhân c?a ng??i lao ??ng b? ch?t do TNL? ???c h??ng tr? c?p mai táng b?ng 10 tháng l??ng t?i thi?u chung (kho?n 1, kho?n 2 ?i?u 63 Lu?t BHXH);

Ba là, tr? c?p tu?t hàng tháng: Con c?a ng??i ch?t do TNL? s? ???c h??ng ch? ?? tr? c?p hàng tháng, g?m: Con ch?a ?? 15 tu?i (bao g?m con ??, con nuôi h?p pháp, con ngoài giá thú ???c pháp lu?t công nh?n, con ?? mà khi ng??i ch?ng ch?t ng??i v? ?ang mang thai); con ch?a ?? 18 tu?i n?u còn ?i h?c; con t? ?? 15 tu?i tr? lên n?u b? suy gi?m kh? n?ng lao ??ng t? 81% tr? lên.

– Nh?ng thân nhân c?a ng??i b? ch?t do TNL?, n?u không có thu nh?p ho?c có thu nh?p h?ng tháng nh?ng th?p h?n m?c l??ng t?i thi?u chung, thì c?ng ???c h??ng tr? c?p tu?t hàng tháng, g?m: (i) V? t? ?? 55 tu?i tr? lên ho?c ch?ng t? ?? 60 tu?i tr? lên; v? d??i 55 tu?i, ch?ng d??i 60 tu?i n?u b? suy gi?m kh? n?ng lao ??ng t? 81% tr? lên; (ii) Cha ??, m? ??, cha v? ho?c cha ch?ng, m? v? ho?c m? ch?ng, ng??i khác mà ??i t??ng này có trách nhi?m nuôi d??ng n?u t? ?? 60 tu?i tr? lên ??i v?i nam, t? ?? 55 tu?i tr? lên ??i v?i n?;  (iii) Cha ??, m? ??, cha v? ho?c cha ch?ng, m? v? ho?c m? ch?ng, ng??i khác mà ??i t??ng này có trách nhi?m nuôi d??ng n?u d??i 60 tu?i ??i v?i nam, d??i 55 tu?i ??i v?i n? và b? suy gi?m kh? n?ng lao ??ng t? 81% tr? lên.

– M?i thân nhân nêu trên ???c h??ng m?c tr? c?p b?ng 50% m?c l??ng t?i thi?u chung, k? t? tháng li?n k? sau tháng ng??i lao ??ng ch?t (?i?u 63, ?i?u 64, ?i?u 65 Lu?t BHXH và các h??ng d?n chi ti?t t?i ?i?u 36, ?i?u 37 Ngh? ??nh 152/2006/N?-CP).

LS Ph?m Ng?c Minh
Công ty Lu?t TNHH YouMe, website: http://youmevietnam.com
Báo Lao ??ng – C? quan c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng Vi?t Nam

3 BÌNH LUẬN

  1. I absolսtely love yoyr blog.. Pleasant colors & tһeme.

    Did you mаke this site yourself? Please reply bacdk as
    I’m attempting to crеate my very ownn site andd would love to know
    wһere you got this from or just wһat the theme is called.
    Thank уoս!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here