Quy định về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam

BHXH Vi?t Nam th?c hi?n nhi?m v? chi tr? l??ng h?u, tr? c?p BHXH,...?nh minh h?aNgu?n tài chính do B?o hi?m xã h?i (BHXH) Vi?t Nam qu?n lý g?m Qu? BHXH b?t bu?c, qu? BHXH t? nguy?n, Qu? b?o hi?m th?t nghi?p; Qu? b?o hi?m y t? và các ngu?n tài chính khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.?ây là n?i dung quy ??nh v? qu?n lý tài chính ??i BHXH Vi?t Nam ?ã ???c Th? t??ng Chính ph? ký quy?t ??nh phê duy?t.

Trong đó có quy định, BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 1/1/1995; quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách nhà nước được Nhà nước cấp lệ phí chi trả bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định và tổng hợp số kinh phí này vào quyết  toán chi lương hưu, trợ cấp BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm.

Lệ phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho đối tượng do quỹ BHXH bắt buộc, quỹ BHXH tự nguyện, quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng 0,78% tổng số chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp theo quy định và được bố trí trong dự toán chi phí quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam.

BHXH Việt Nam cho vay đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội (gọi là bên vay), thời hạn cho vay cụ thể từng hợp đồng cho vay do BHXH Việt Nam và bên vay thỏa thuận nhưng tối đa không quá 5 năm.

Lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn của bốn sở giao dịch hoặc chi nhánh trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc bốn Ngân hàng thương mại Nhà nước tương ứng tại thời điểm cho vay. Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay, khi mức lãi suất huy động bình quân cùng kỳ hạn nêu trên có biến động tăng hoặc giảm đến 30% so với mức lãi suất của hợp đồng đang có hiệu lực thì BHXH Việt Nam và bên vay xem xét điều chỉnh lãi suất cho vay theo tỷ lệ tương ứng để bảo đảm quyền lợi của các bên.

Đến hạn trả nợ gốc, nếu bên vay có nhu cầu gia hạn nợ hoặc vay lại thì phải có văn bản đề nghị, gửi BHXH Việt Nam xem xét giải quyết. Căn cứ đề nghị của bên vay, BHXH Việt Nam xem xét gia hạn nợ một lần với thời hạn tối đa không quá 6 tháng hoặc cho vay lại; thủ tục cho vay lại thực hiện như cho vay lần đầu.

Lãi suất quá hạn đối với các đối tượng cho vay của BHXH Việt Nam bằng 150% mức lãi suất cho vay tại thời điểm đến hạn trả nợ.

Năm 2010 cả nước có 50.735.900 người tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 9.342.767 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 7.054.962 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 61.689 người tham gia BHXH tự nguyện, chỉ tham gia BHYT là 41.331.534 người.

Toàn ngành BHXH thu được 80.155 tỷ đồng, vượt 0,3% so với kế hoạch của Chính phủ giao.

Hoàng Diên

(Chinhphu.vn)

Comments are closed.