Quy định về chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

NHNN vừa ban hành Thông tư 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong đó quy định rõ về Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm (Điều 8) và Thủ tục trả tiền bảo hiểm (Điều 9).

Theo đó về Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Thông tư nêu rõ: Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm NHNN có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD là tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia BHTG mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Tại văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán trong quy định trên phải nêu rõ việc TCTD không khôi phục được khả năng thanh toán (lâm vào tình trạng phá sản) để làm cơ sở cho việc trả tiền BHTG.

Về Thủ tục trả tiền bảo hiểm, Thông tư quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG phải gửi BHTG Việt Nam hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm.

Hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm do người đại diện tổ chức tham gia BHTG như quy định dưới đây ký, bao gồm: Văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm theo mẫu quy định của BHTG Việt Nam; Danh sách người được bảo hiểm tiền gửi theo mẫu quy định của BHTG Việt Nam, trong đó ghi rõ số tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) và khoản nợ tổ chức tham gia BHTG (nếu có, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của từng người được BHTG tính đến ngày phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG; số tiền bảo hiểm đề nghị trả cho từng người được bảo hiểm tiền gửi.

Hồ sơ cũng bao gồm cả Bản sao văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán hoặc văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền của NHNN.

Người đại diện tổ chức tham gia BHTG thực hiện các thủ tục đề nghị trả tiền bảo hiểm: Sau khi NHNN có văn bản văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia BHTG tiếp tục là người đại diện tổ chức tham gia BHTG để thực hiện các thủ tục đề nghị BHTG Việt Nam trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền.

Trường hợp tổ chức tham gia BHTG bị khuyết người đại diện theo pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết khác, NHNN sẽ chỉ định cán bộ của tổ chức tham gia BHTG hoặc cán bộ của NHNN là người đại diện tổ chức tham gia BHTG thực hiện các thủ tục đề nghị trả tiền bảo hiểm.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm theo quy định, BHTG Việt Nam tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền bảo hiểm phải chi trả. Tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu của BHTG Việt Nam để phục vụ việc kiểm tra, xác định số tiền chi trả.

Trường hợp kiểm tra chứng từ, sổ sách để xác định số tiền chi trả phát hiện dấu hiệu vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của BHTG Việt Nam, BHTG Việt Nam báo cáo, kiến nghị NHNN xem xét, kiểm tra, thanh tra, xử lý.

Căn cứ kết quả kiểm tra và hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm do tổ chức tham gia BHTG cung cấp, BHTG Việt Nam lập danh sách người được trả tiền bảo hiểm và số tiền bảo hiểm trả cho từng người.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định, BHTG Việt Nam phải có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG; thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo Trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia BHTG và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm và số tiền bảo hiểm trả cho từng người tại địa điểm đã thông báo.

Điều 10, Thông tư 24 cũng quy định rõ về việc thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả từ tổ chức tham gia BHTG. Theo đó, kể từ ngày trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm tiền gửi, BHTG Việt Nam được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ nợ theo quy định của pháp luật.

Khoản tiền BHTG Việt Nam phải trả cho người gửi tiền được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG phá sản được xác định theo danh sách người được trả tiền bảo hiểm và số tiền bảo hiểm trả cho từng người theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này. BHTG Việt Nam được thanh toán khoản tiền phải trả cho người gửi tiền được bảo hiểm theo thứ tự phân chia giá trị tài sản của TCTD bị phá sản theo quy định tại Luật Phá sản.

Theo (Thoibaonganhang)

{fcomment}

Comments are closed.