“Thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh”

Ho?t ??ng t?i Prudential Vi?t Nam. (?nh minh h?a: Internet)T? ch?c Business Monitor International (BMI) v?a công b? trên m?ng researchandmarkets.com báo cáo quý 2 v? th? tr??ng b?o hi?m Vi?t Nam, trong ?ó d? ?oán phí ?óng b?o hi?m t?i ?ây s? t?ng m?nh, t? 24.610 t? ??ng n?m 2009 lên 58.451 t? ??ng n?m 2014.
Theo BMI, so v?i n?m 2009, phí b?o hi?m phi nhân th? t?i Vi?t Nam n?m 2014 s? t?ng t? 13.500 ??ng lên g?n 27.450 t? ??ng và phí b?o hi?m nhân th? s? t?ng t? 11.100 t? ??ng lên 31.000 t? ??ng.
Tại khu vực châu Á, trong năm ngoái, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được nhìn thấy rõ tại thị trường bảo hiểm Hàn Quốc, Australia, Singapore và Hongkong.

Vào thời điểm hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam và Philippines sẽ tăng trưởng mạnh, do nguồn vốn tiết kiệm trong ngân hàng tại hai nước này bắt đầu phát triển.

Theo tính toán của BMI, trong quý 1, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, ba công ty chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam là Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) với thị phần tương ứng là 42%, 12% và 12%; còn trong lĩnh vực nhân thọ, chiếm thị phần lớn nhất là các công ty Prudential Việt Nam, Bảo Việt và Công ty Bảo hiểm Manulife, với thị phần tương ứng là 40%, 33% và 10%./.

Kim Yến (Vietnam+)

Comments are closed.