PVI: Quyết định chấp thuận cho CTCP bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 06/07/2010, SGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP bảo hiểm Dầu khí Việt Nam được niêm yết bổ sung cổ phiếu với những nội dung sau:

–   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

–   Mã chứng khoán: PVI

–   Số lượng chứng khoán niêm yết: 56.160.364 cổ phiếu
–   Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 561.603.640.000 đồng

 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Comments are closed.