PVI: Phạm Anh Đức – Phó Tổng giám đốc, đăng ký bán 50.000 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

–    Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Anh Đức

–    Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc
–    Mã chứng khoán giao dịch: PVI

–    Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 79.436 CP

–    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

–    Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư

–    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/5/2010 đến ngày 28/7/2010

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Comments are closed.