PVI nhận “Giải thưởng Doanh nhân Asean”

T?i ngày 15/10/2007, t?i Trung tâm H?i ngh? qu?c gia M? ?ình ?ã di?n ra L? trao “Gi?i th??ng Doanh nhân Asean”. ?ây là m?t trong các ho?t ??ng quan tr?ng nhân d?p t? ch?c s? ki?n Di?n ?àn Doanh nghi?p Th? ?ô các n??c Asean 2007 nh?m tôn vinh các Doanh nghi?p, Doanh nhân tiêu bi?u th? ?ô các n??c khu v?c ?ông Nam Á.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), đại diện là ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc là một trong 50 Doanh nhân tiêu biểu được vinh dự nhận “Giải thưởng Doanh nhân Asean” lần này.

Ông Lê Văn Hùng – chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI cho biết tiếp theo giải thưởng Sao vàng Đất Việt dành cho 100 thương hiệu mạnh Việt Nam, lần này PVI được nhận “Giải thưởng Doanh nhân Asean” là niềm vinh dự lớn sau nhiều nỗ lực phát triển kinh doanh bảo hiểm ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đến ngày 31/12/2007 PVI sẽ đạt doanh thu trên 1.850 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế năm 2007. Dự kiến PVI sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2007 ở mức 15% bằng cổ phiếu. Hiện PVI đang giữ vị trí là nhà bảo hiểm Công nghiệp số 1 Việt Nam.  

Theo PVI

Comments are closed.