PVI: Nghị quyết hội đồng quản trị

C?n c? ngh? quy?t H?QT s? 13/NQ-PVI ngày 22 22/04/2010 c?a T?ng CTCP B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam v? vi?c phê duy?t ph??ng án chuy?n nh??ng c? ph?n c?a CTCP Ch?ng khoán D?u khí (PNI), S? GDCK hà N?i trân tr?ng thông báo nh? sau:

–       Bên chuyển nhượng: Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI)

–       Tên cổ phiếu: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI)

–       Mệnh giá: 10.000 đồng

–       Số lượng: 14.650.000 CP

–       Giá chuyển nhượng: 12.000 đồng/CP

–       Tổng giá trị chuyển nhượng: 175.800.000.000

–       Bên chuyển nhượng:

+ Tổng CT tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

+ CTCP du lịch biển Mỹ Khê: 2.800.000 CP

+ CTCP Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu Khí Việt Nam: 3.950.000 CP

+ CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam: 3.950.000 CP

            Nghị quyết  này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2010.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Comments are closed.