PVI ký hợp đồng bảo hiểm hàng không trị giá gần 200 triệu USD với VNH

Lãnh ??o PVI t?i L? ký k?t h?p ??ng b?o hi?m hàng không tr? giá 200 tri?u USD v?i VNH.Ngày 28/4/2010, t?i tr? s? T?ng công ty Tr?c th?ng Vi?t Nam (VNH), Hà N?i, T?ng CTCP B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam (PVI) ?ã ký H?p ??ng B?o hi?m hàng không th?i hi?u 2010-2011 cho 2 công ty hàng không là Công ty Bay d?ch v? mi?n B?c (NSFC) và Công ty Bay d?ch v? mi?n Nam (SSFC) v?i t?ng giá tr? b?o hi?m c?a 2 h?p ??ng ??i v?i 2 ??i bay và toàn b? thành viên t? bay lên t?i g?n 200 tri?u USD.

Theo hợp đồng, PVI là nhà bảo hiểm chính và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) là nhà đồng bảo hiểm theo tỷ lệ 60/40.

Cũng trên cơ sở hợp đồng, các bên đã đồng ý để PVI làm đại diện cho bên bảo hiểm giao dịch với bên được bảo hiểm, chịu trách nhiệm về soạn và cấp đơn bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm/sửa đổi bổ sung và những công việc khác liên quan đến quản lý hợp đồng. PVI cũng là đầu mối thu phí bảo hiểm, giải quyết khiếu nại, thanh toán bồi thường và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện những hợp đồng này.

Những hợp đồng bảo hiểm được ký lần này với NSFC và SSFC là những gói bảo hiểm hàng không cung cấp các loại hình bảo hiểm sau:
– Bảo hiểm thân máy bay đối với mọi rủi ro bao gồm cả rủi ro chiến tranh và các nguy cơ liên quan đến rủi ro chiến tranh.
– Bảo hiểm trách nhiệm đối với hành khách, hành lý, hàng hoá, tư trang và người thứ ba, bảo hiểm theo điều khoản AVN52E và vượt quá mức trách nhiệm của AVN52E.
bảo hiểm tai nạn cho nhân viên tổ bay.
Hợp đồng còn cho phép bên bảo hiểm bồi thường tạm ứng cho bên được bảo hiểm 50% tổn thất ước tính nếu tổn thất phát sinh từ những rủi ro trong phạm vi bảo hiểm để tạo điều kiện cho bên được bảo hiểm khôi phục lại hoạt động kinh doanh kịp thời.

Ngoài ra, theo hợp đồng, PVI và Bảo Việt cam kết cung cấp cho NSFC và SSFC những hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm phục vụ cho công tác quản lý rủi ro an toàn hàng không, tổ chức các khóa đào tạo tại Luân Đôn (trung tâm bảo hiểm hàng không của thế giới) nhằm giúp NSFC và SSFC nâng cao kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm hàng không cho cán bộ chuyên môn.

tinnhanhchungkhoan.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here