PVI Invest sẽ tăng vốn lên gấp đôi và niêm yết trên HNX

?nh minh h?a, ngu?n internetCó ph?i CTCP ??u t? và phát tri?n PVI (PVI Invest) có k? ho?ch niêm y?t và t?ng v?n lên h?n g?p ?ôi? H?ng Anh Thái, Hà N?i.

Ông Tôn Thi?n Vi?t, Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c PVI Invest:

T?i ?HC? ngày 11/6 t?i, PVI Invest s? xin ý ki?n c? ?ông v? vi?c niêm y?t c? phi?u trên S? GDCK Hà N?i trong n?m nay. Công ty c?ng trình ??i h?i vi?c phát hành t?ng s? 19.099.292 c? phi?u ?? t?ng v?n ?i?u l? t? 182,507 t? ??ng lên 373,500 t? ??ng. Theo ?ó, Công ty s? phát hành 18.250.708 c? phi?u theo t? l? 1:1 cho c? ?ông hi?n h?u, v?i giá 10.000 ??ng/CP; phát hành 848.584 c? phi?u cho ng??i lao ??ng, thành viên H?QT và thành viên Ban ki?m soát. T?ng s? v?n d? ki?n thu ???c t? ??t phát hành là g?n 191 t? ??ng s? ???c s? d?ng ?? tri?n khai d? án Khu bi?t th? cao c?p Nh?n Tr?ch, ??ng Nai và d? án Tòa nhà v?n phòng – TP Biên Hòa, ??ng Nai, cùng T?ng CTCP B?o hi?m D?u khí ??u t? vào tòa nhà v?n phòng cao c?p t?i C?u Gi?y, Hà N?i và b? sung v?n kinh doanh.

Công ty có thể cho biết chi tiết hơn về 3 dự án kể trên?

Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho phép PVI Invest được lập dự án đầu tư khu đô thị cao cấp, với diện tích khoảng 10 héc-ta.

Dự án đã giải phóng được hơn 80% diện tích đất và UBND huyện Nhơn Trạch đã thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện giải phóng nốt phần diện tích đất còn lại. UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự kiến phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ này trong tháng 6 này.

Còn dự án Tòa nhà văn phòng – Thành phố Biên Hòa có tổng diện tích 682,2 m2, nằm ở góc ngã 4 thành phố, mặt đường Võ Thị Sáu, đã có giấy phép xây dựng.

Và dự án tòa nhà cao cấp tại Cầu Giấy, Hà Nội 27 tầng, diện tích trên 5.000 m2.

Trong năm nay, PVI Invest tiếp tục tập trung vào 2 lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính. PVI Invest cũng tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn mà Công ty đã góp vào các CTCP trong giai đoạn 2007 – 2009.
Đầu tư Chứng khoán điện tử

Comments are closed.