PVI: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông Funderburk Lighthouse Limited, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.   Tên cổ đông lớn: FUNDERBURK LIGHTHOUSE LIMITED

–          Quốc tịch: Cayman Islands

–          Địa chỉ: Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

2.   Mã chứng khoán sở hữu: PVI

3.   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tương đương với 0% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

4.   Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.207.500 CP (tương đương với 12,6% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

5.   Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 20.207.500 CP (tương đương với 12,6% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

6.     Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: 6/7/2010.

 

 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Comments are closed.