PVFC mua vào 1 triệu cổ phiếu quỹ PVI

cp_pvi.jpgNgày 25/03/2008, TTGDCK Hà N?i ?ã ra thông báo v? vi?c c? ?ông n?i b? T?ng CTCP B?o hi?m D?u khí Vi?t Nam mua l?i m?t l??ng l?n c? phi?u qu?.

Qua đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, đại diện Tổng Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), sẽ mua vào 1 triệu cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ, với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch của PVFC là 3,54 triệu CP, sau khi giao dịch số cổ phiếu PVFC sẽ nắm giữ là 4,54 triệu CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/3/2008 đến ngày 26/4/2008.

Hôm nay, ngày 26/3/2008, giá cổ phiếu PVI đã tăng 2.600 đồng/CP lên 39.900 đồng/CP với 375.000 cổ phiếu được khớp.

Theo CafeF

Comments are closed.