PTI trình cổ đông kế hoạch doanh thu 1.679 tỷ đồng

Ngày 16/4, HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.679 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013. 

Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm gốc là 1.581 tỷ đồng, nhận tái bảo hiểm 98 tỷ đồng; lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác 71,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 73 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%. Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng giao Ban Tổng giám đốc điều hành xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để trình cổ đông phê duyệt.

Năm 2013, PTI đạt doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.555 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ bảo hiểm gốc 1.463 tỷ đồng; doanh thu nhận tái bảo hiểm 91,7 tỷ đồng; lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác 66,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 70,7 tỷ đồng.

Theo (ĐTCK)

{fcomment}

Comments are closed.