PTI dự kiến niêm yết vào cuối năm 2010

(?TCK-online) T?ng CTCP B?o hi?m B?u ?i?n (PTI) v?a n?p h? s? xin niêm y?t t?i S? GDCK Hà N?i (HNX). V?i v?n ?i?u l? 450 t? ??ng, Công ty d? ki?n niêm y?t 45 tri?u c? phi?u. Hi?n PTI ?ang hoàn t?t các th? t?c ?? chính th?c niêm y?t trên HNX vào cu?i n?m 2010.

Năm 2010, PTI đặt kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 640 tỷ đồng, doanh thu đầu tư tài chính là 190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 107,62 tỷ đồng và cổ tức ở mức 15%/năm. Hoạt động chính của PTI là kinh doanh bảo hiểm gốc: bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người, bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm xe cơ giới, cháy nổ, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh…

PTI được sáng lập bởi các cổ đông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Vinaconex…

H.Vân

Đầu tư Chứng khoán điện tử

Comments are closed.