PTI: Công ty bảo hiểm Hàn Quốc trở thành NĐT chiến lược

Dongbu Insurance Co., Ltd đã được Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI – HNX) chọn làm cổ đông chiến lược trong đợt tăng vốn điều lệ lên gần 804 tỷ đồng.

HĐQT của PTI đã chấp thuận và thông qua việc lựa chọn Dongbu Insurance Co., Ltd (sau đây gọi tắt là “Dongbu”), một công ty được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc và có trụ sở đăng ký tại Hàn Quốc, là cổ đông chiến lược của PTI trong đợt tăng vốn điều lệ lên gần 804 tỷ đồng, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Đăng Ký Mua cổ Phần được giao kết giũa PTI và Dongbu, đã được Chủ Tịch HĐQT và Tổ cổ Đông Chiến Lược trình và báo cáo trong cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/01/2015.

HĐQT của PTI ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn Ngân hàng để mở tài khoản của PTI để nhận và phong tỏa khoản tiền do Dongbu thanh toán theo Hợp đồng đăng ký mua cổ phần.

HĐQT của PTI cũng đồng ý để Dongbu cử và duy trì một đại diện giữ vị trí Quan Sát Viên tại HĐQT của PTI ngay sau khi Dongbu ký Họp Đồng đăng ký mua cổ phần và thanh toán đầy đủ giá đặt mua cổ phần theo quy định của hợp đồng đăng ký mua cổ phần với PTI.

Quan Sát Viên có quyền: nhận thông tin và tài liệu như là một thành viên HĐQT (bao gồm nhưng không giới hạn chương trình nghị sự của tất cả các cuộc họp), và sẽ được mời và tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Quan Sát Viên sẽ chấm dứt vai trò của mình khi đại diện của Dongbu được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm Soát của PTI.

Theo (NDT)

{fcomment}

Comments are closed.