Prudential hoàn tất chào mua 15.85 triệu chứng chỉ quỹ PRUBF1

altCông ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) cho bi?t ?ã chào mua công khai thành công 15.85 tri?u ch?ng ch? qu? c?a Qu? ??u t? Cân b?ng Prudential (HOSE: PRUBF1).

Sau giao dịch, Prudential tăng nắm giữ PRUBF1 lên 16,673,550 chứng chỉ quỹ, tương đương 33.7% số chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Với tỷ lệ nắm giữ này, Prudential hoàn toàn có khả năng chi phối hoạt động đầu tư của quỹ qua đó đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty sau khi quỹ này đáo hạn.

 
Minh An

Vietstock

Comments are closed.