phuongbuon. Hưởng chế độ thai sản

Các anh ch? cho em h?i, công ty em có tham gia BHXH cho công nhân t? tháng 9/2009 ??n h?t tháng 10/2009 ?ã ???c 6 tháng, nh?ng trong kho?ng th?i gian ngày 13/02/2010 thì thai s?n sinh con và em ?ã làm ch?ng t? n?p h??ng thai s?n nh?ng không ???c h??ng vì ch?a ?óng ?? 6 tháng v?y là sao? Ngoài ra em có xem thông t? 676/bhxh-tchc nh?ng em không hi?u kho?n: n?u không ?? 6 tháng ?? ngh? ??n v? và ng??i lao ??ng th?ng nh?t ?óng bhxh ?? ???c tính 6 tháng (ho?c 12) có ngh?a là sao? Nh? anh ch? giúp em .
Người lao động sinh con ngày 13/02 như vậy tháng 2 không tính là tháng đóng BHXH , vậy thời giam tham gia BHXH của bạn chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng tham gia BHXH để hưởng chế độ thai sản.
Trường hợp sinh sau ngày 15 sẽ được tính là 6 tháng, khi có tham gia BHXH để được tính là tham gia BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.