phungmy200403@yahoo.com. Mặc định công ty không chi trả tiền trợ cấp ốm đau?

Công ty em có tham gia BHXH, BHYT cho người lao động. nhưng từ tháng 09/2010 đến nay toàn bộ danh sách người lao động được nghi ốm hưởng BHXH đã có chữ ký của Giám Đốc BHXH. Em cũng có trình mẫu C71 cho Giám Đốc tài vụ xem. Nhưng Giám Đốc tài vụ ở công ty em đang làm việc không chịu chi trả cho người lao động với lý do cần phải đối chiếu với cơ quan BHXH xong mới chi trả cho người lao động. Giám Đốc tài vụ cũng là Kế Toán Trưởng do người nước ngoài phụ trách. Xin hỏi : Cơ quan BHXH có thể can thiệp cho người lao động ở công ty em lấy được tiền nghỉ ốm hưởng BHXH không?

Khi cơ quan BHXH đã thanh toán đủ và chuyển trả số tiền chênh lệch thừa thiếu xong với đơn vị thì đơn vị phải trả tiền ốm đau cho người lao động. Theo đúng Luật thì người sử dụng lao động phải trả trong vòng 3 ngày khi người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị. Trong trường hợp này bất luận nào người sử dụng lao động vẫn phải chi trả cho người lao động.

Khi cơ quan BHXH đã thanh toán đủ và chuyển trả số tiền chênh lệch thừa thiếu xong với đơn vị thì đơn vị phải trả tiền ốm đau cho người lao động. Theo đúng Luật thì người sử dụng lao động phải trả trong vòng 3 ngày khi người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị. Trong trường hợp này bất luận nào người sử dụng lao động vẫn phải chi trả cho người lao động.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.