Phổ biến, nâng cao kỹ năng phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên ở thành phố Vũng Tàu

Theo báo cáo, thành ph? V?ng Tàu có s? ng??i nhi?m HIV/AIDS chi?m t? l? cao so v?i các huy?n, th? khác trong t?nh. Hi?n nay, 17/17 ph??ng, xã trên ??a bàn ?ã có ng??i nhi?m HIV/AIDS. T? n?m 2008, t?nh ?ã tri?n khai D? án phòng, ch?ng HIV/AIDS cho thanh niên, v?i 4 n?i dung là v?n ??ng, truy?n thông, gi?m tác h?i t?i c?ng ??ng và nâng cao n?ng l?c qu?n lý. Theo ?ó, hàng n?m, ?ã t? ch?c các h?i ngh? ?? tuyên truy?n, trao ??i gi?a các c?p chính quy?n, ??c bi?t các ph??ng tr?ng ?i?m nh? ph??ng 1, 2, 6, Th?ng Tam ?? c?p ?y, chính quy?n, ?oàn Thanh niên hi?u rõ v? công tác này. Ngoài ra, ??a ph??ng c?ng ph?i h?p v?i ?ài Phát thanh – Truy?n hình t?nh t? ch?c ch??ng trình “60 phút b?n và tôi” hàng tu?n, t?o m?t “kênh” thông tin giúp m?i ng??i n?m b?t thêm nh?ng thông tin v? phòng, ch?ng HIV/AIDS c?ng nh? trang b? nh?ng ki?n th?c, k? n?ng s?ng cho thanh niên. Song song v?i ?ó, t? tháng 4/2010, ?ã khai tr??ng Phòng T? v?n và xét nghi?m t? nguy?n, qua ?ó các nhân viên ti?p c?n c?ng ??ng c?a d? án ?ã v?n ??ng thanh niên và ng??i dân tham gia xét nghi?m xem mình có b? nhi?m hay không, t? ?ó t? v?n nh?m gi?m nguy c? lây nhi?m HIV trong thanh niên và c?ng ??ng.

Từ sự nỗ lực của ngành y tế và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến phường, xã, nhận thức của xã hội về HIV/AIDS đã nâng lên rõ rệt; công tác quản lý, kiểm soát lây nhiễm HIV, nhất là trong thanh niên ngày càng có hiệu quả: Tính đến ngày 15-8-2010, Phòng Tư vấn, xét nghiệm tự nguyện đã tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí cho 1.260 người, phát hiện 20 trường hợp dương tính với HIV, trong đó có 15 ca ở độ tuổi thanh niên; người nhiễm HIV/AIDS có nhiều cơ hội được tư vấn, chăm sóc, điều trị và tái hòa nhập cộng đồng; từng bước kiềm chế sự gia tăng người nhiễm và giảm tác hại của đại dịch thế kỷ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Vũng Tàu.

Thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền vận động để giúp người dân biết được đường lây truyền và cách phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời cung cấp bao cao su, bơm kim tiêm sạch miễn phí, để những người có nhu cầu tự bảo vệ mình.

Đăng Doanh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.