Phê duyệt kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

altBộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Quyết định số 2330/QĐ-BTC, phê duyệt kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là xác định nội dung và lộ trình cụ thể, nhằm thực hiện từng giải pháp chủ yếu đã được xác định tại Chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015, hướng tới việc phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia trong khu vực.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn là căn cứ cho Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có liên quan tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình; là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược. 

Kế hoạch nêu rõ, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung công việc xác định trong kế hoạch này phải đáp ứng những yêu cầu cơ bản: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện đã được xác định tại Chiến lược cho giai đoạn 2011 – 2015; tập trung giải quyết các vấn đề cần ưu tiên thực hiện trước trong giai đoạn 2011 – 2015, củng cố nền tảng sẵn có và xây dựng tiền đề mới tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo; đảm bảo nhất quán với việc tổ chức triển khai các Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong 5 năm và 10 năm tới (Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015) và Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020; mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp hành động giữa các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể trong việc triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển thị trường bảo hiểm, Chiến lược cũng xác định 6 nhóm giải pháp chủ đạo làm căn cứ triển khai thực hiện cho giai đoạn 2011 – 2015, đó là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm; Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; Đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm; Tăng cường hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh doanh bảo hiểm; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm…

nguồn: taichinhdientu.vn

{flike}

Comments are closed.