Phụ lục 1 – Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người

PHỤ LỤC 1

Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người

phu_luc_1_-_1.jpg

phu_luc_1_-_2.jpgphu_luc_1_-_3.jpgphu_luc_1_-_4.jpgphu_luc_1_-_5.jpgphu_luc_1_-_6.jpgphu_luc_1_-_7.jpgphu_luc_1_-_8.jpgphu_luc_1_-_9.jpgphu_luc_1_-_10.jpgphu_luc_1_-_11.jpgphu_luc_1_-_12.jpg

Comments are closed.