nttmai@hotmail.com. Đóng bổ sung BHYT cho lao động người nước ngoài nộp BHYT theo quý.

Công ty chúng tôi nộp BHYT cho lao động người nước ngoài 3 tháng / lần vào tháng đầu quý. Tháng 4/2011, chúng tôi đã nộp BHYT cho 3 tháng 4, 5 và 6/2011 theo mức lương tối thiểu chung của tháng 4/2011 (730,000) như các năm trước. Tháng 5/2011, mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh tăng lên 830,000, chúng tôi có phải nộp bổ sung BHYT cho tháng 5 và 6/2011 không?

Bạn cần lập mẫu 03a-TBH truy đóng những tháng còn lại cho đến hết hạn thẻ.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.