Nông dân đầu tiên hưởng tiền bảo hiểm tôm nuôi

altPhòng NN-PTNT huy?n V?nh L?i, t?nh B?c Liêu cho bi?t, ngày 3/7, Công ty B?o hi?m B?o Vi?t B?c Liêu ?ã ti?n hành chi tr? b?i th??ng b?o hi?m tôm nuôi cho h? ông Nguy?n Thành T?n, ng? ?p Toàn Th?ng, xã V?nh H?u, huy?n Hòa Bình (B?c Liêu) v?i s? ti?n trên 17 tri?u ??ng.

Ông Tấn là nông dân đầu tiên trong khu vực ĐBSCL được chi trả tiền bảo hiểm. Theo đó, ông Tấn sản xuất trên 7.000 m2 nuôi tôm công nghiệp. Sau khi thả nuôi khoảng 30 ngày thì bị thiệt hại. Ngay sau khi xác định mức độ thiệt hại theo các điều khoản hợp đồng bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm đã chi trả bồi thường theo quy định.

Được biết, cũng trong ngày 3/7, Bảo Việt Bạc Liêu đã trao 18 giấy chứng nhận bảo hiểm tôm nuôi cho các hộ nghèo, cận nghèo ở địa phương này. Tính từ đầu tháng 4/2012 đến nay đã có 52 hộ dân được ký hợp đồng bảo hiểm nuôi tôm, với diện tích trên 214.000 m2. Theo lãnh đạo Công ty, trong tháng 7 này sẽ tiến hành chi trả bồi thường cho 16 hộ dân với số tiền gần 150 triệu đồng.

(NNVN).

Comments are closed.