Nhiều thách thức trong thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

altNgày 23-10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau gần 20 năm thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế (BHYT) và 3 năm Luật BHYT có hiệu lực, đến ngày 31-12-2011, BHYT đã bao phủ 64,9% dân số (57,082 triệu người), trong đó người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vấn đề bao phủ BHYT toàn dân phải được tiếp cận đầy đủ trên ba phương diện về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của Tổ chức Y tế thế giới bao gồm: Bao phủ về dân số, tức là tỉ lệ dân số tham gia BHYT; bao phủ gói quyền lợi về BHYT, tức là phạm vi dịch vụ y tế được đảm bảo; bao phủ về chi phí hay mức độ được bảo hiểm để giảm mức chi trả từ tiền túi của người bệnh.

Từ thực tế điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay, vấn đề thực hiện BHYT toàn dân hướng tới việc gia tăng tỉ lệ dân số tham gia BHYT được xác định là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, đồng thời với việc đảm bảo về quyền lợi, chất lượng dịch vụ y tế và đổi mới cơ chế tài chính. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách, khả năng bao phủ BHYT của các nhóm đối tượng để tiến tới BHYT toàn dân theo quy định của luật.

Đó là những khó khăn về cơ chế chính sách, điều kiện kinh tế – xã hội, công tác tổ chức thực hiện BHYT còn bất cập. Bên cạnh đó, sự hạn chế trong tuân thủ pháp luật về BHYT. Thực tiễn, quá trình triển khai chính sách pháp luật về BHYT trong những năm qua, kể cả sau khi luật BHYT có hiệu lực cho thấy một số nhóm đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT nhưng không thực hiện nghiêm các quy định của luật.

Đồng thời, trong tổ chức thực thi luật BHYT, việc thiếu đồng bộ về phương pháp cũng như sự phối hợp dẫn đến hạn chế trong mở rộng đối tượng tham gia đối với một số nhóm đặc thù gồm: nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người tự nguyện tham gia BHYT…

Đơn cử, những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được Luật BHYT quy định có trách nhiệm tham gia BHYT từ thời điểm 1-1-2012 và được hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tiêu chí xác định hộ gia đình có mức sống trung bình và quy trình rà soát được ban hành nên chưa có cơ sở để triển khai BHYT đối với đối tượng này

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 1-6-2012 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” xác định mục tiêu: “Đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT”.

Để thực hiện Nghị quyết, Bảo hiểm xã hội giao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định chỉ tiêu cụ thể từng năm, tổ chức thực hiện để đạt tỉ lệ dân số tham gia BHYT trên 75% vào năm 2015 và trên 80% vào năm 2020. Đối với các tỉnh, thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu này ngay từ năm 2012 thì tiếp tục duy trì và mở rộng tỉ lệ bao phủ BHYT tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương.

Nguồn bienphong.com.vn

{flike}

Comments are closed.