Nhiều người thuộc 5 nhóm tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm y tế

Thông tin t? V? K? ho?ch tài chính, B? Y t? cho bi?t, m?c dù Lu?t b?o hi?m y t? (BHYT) ?ã ???c tri?n khai hai n?m qua và t? l? bao ph? BHYT ?ang ???c m? r?ng nh?ng v?n ? m?c th?p, ch? chi?m kho?ng 62%. H?n n?a, ph?n bao ph? l?i là ph?n???c ngân sách Nhà n??c h? tr? nh? ng??i nghèo, tr? em d??i 6 tu?i, ng??i có công…

alt

Còn các nhóm ??i t??ng nh? lao ??ng trong doanh nghi?p, ng??i c?n nghèo, h?c sinhsinh viên, thân nhân ng??i lao ??ng và nông dân có m?c s?ng trung bình l?i ch?a tham gia nhi?u. ?ây ???c ?ánh giá là các nhóm ??i t??ng có ti?m n?ng, vì v?y, vi?c v?n ??ng tuyên truy?n ?? các nhóm này tham gia BHYT t? nguy?n trong th?i gian t?i r?t c?n thi?t nh?m ??y m?nh l? trình th?c hi?n BHYT toàn dân và ??t m?c tiêu nâng m?c bao ph? c?a BHYT lên 80% vào n?m 2014.

(Baomoi.com)

Comments are closed.