Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

“Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đó là nhà thầu thi công xây dựng”, đây là một trong những điểm của Nghị định số 20/2022/NĐ-CP mới bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Cụ thể, theo quy định mới, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất; đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất (đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng) và là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất (đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên).

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba sẽ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định số 20/2022/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2022/NĐ-CP.

Theo Tinnhanhchungkhoan