nguoi0que@yahoo.com. Trợ cấp thôi việc và thời gian thông báo nghỉ việc

Tôi làm việc 5 năm ở một doanh nghiệp nước ngoài, hợp đồng kí không thời hạn. Giờ tôi muốn nghỉ làm ở DN đó, cho tôi hỏi: Tôi phải thông báo trước bao nhiêu ngày? cần điều kiên gì không? Tôi sẽ đươc trợ cấp gì không? (Lương tôi 5,3trvnd/tháng + trợ cấp đt 500,000vnd/tháng + tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/1/09)
+ Thời gian thông báo trước khi nghĩ việc cho HĐLĐ không xác định thời hạn là 45 ngày.
+ Nếu bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01/01/2009 mà bạn nghĩ việc vào tháng 01/2010 thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bạn chưa có việc làm mới. Mức hưởng trợ cấp tùy thuộc vào mức đóng BHTN của bạn. Riêng thời gian trước 01/01/2009 thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc do chủ DN chi trả.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.