Người LĐ làm việc bị mất việc làm trong trường hợp bị sa thải , kỷ luật , buộc thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không

Người LĐ làm việc bị mất việc làm trong trường hợp bị sa thải, kỷ luật, buộc thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? NLĐ tự ý nghỉ việc khi HĐLĐ hết hạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Theo Nghị định 127/2008/CP ngày 12/12/2008 và Thông tư số 04/22/01/2009 quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN , có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 .
Tại điều 15 của NĐ 127quy định “ Điều kiện hường BHTN theo điều 81 của Luật BHXH :
1. Đã đóng BHTN đủ từ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật LĐ hoặc chấm dứt HĐ làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc
3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này “

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.