Nghị định số 07/2010/NĐ-CP

Ngày 25.1.2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.

Nghị định gồm 16 Điều, ngoài 2 Điều 15 và 16 quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành, các Điều còn lại là các quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Biện pháp thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đo lường bức xạ, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân; Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường; Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên bức xạ; Phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo; Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị nhạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; Kinh phí bảo đảm việc phát hiện, tìm kiếm, xử lý và lưu giữ nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; Kiểm soát an toàn đối với vận chuyển quá cảnh vật liệu phóng xạ và hoạt động của tàu biển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân; Cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân tại cửa khẩu; Xác định mức sự cố và việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; Phí và lệ phí; Bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; Điều khoản chuyển tiếp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2010.

nguồn ” Tạp chí Hoạt động Khoa Học”.

Comments are closed.