Năm 2015: Thanh tra 22 DN bảo hiểm

Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, năm 2015, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ tiến hành thanh, kiểm tra 22 DN bảo hiểm.

Công tác thanh, kiểm tra năm 2014 cho thấy, nhiều DN bảo hiểm vi phạm quy định về sử dụng đại lý không đáp ứng điều kiện của Luật Kinh doanh bảo hiểm; chấp hành không đúng các quy định về chi bồi thường (bồi thường sai quy tắc, điều khoản, bồi thường không thuộc phạm vi); vi phạm các quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (vi phạm biểu phí, về mức trách nhiệm, thời hạn bảo hiểm…). 

Đặc biệt, có một số DN không trích lập đầy đủ dự phòng bồi thường, không chấp hành đúng quy định về góp vốn kinh doanh; hạch toán doanh thu không đầy đủ, chính xác…

Năm 2015, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm dự kiến sẽ thanh tra theo chuyên đề 3 DN; thanh tra toàn diện 4 DN; kiểm tra 15 DN và 10 văn phòng đại diện của DNBH, DN môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. 

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm ảnh hưởng đến hoạt động của DN bảo hiểm như: bảo đảm khả năng thanh toán, việc duy trì vốn đã góp, hoạt động đầu tư, hoạt động tái bảo hiểm, chi trả bồi thường,…

Cũng theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2015, cơ chế chính sách về kinh doanh bảo hiểm sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện như: đơn giản hoá thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản trị rủi ro của DNBH, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của DN bảo hiểm ổn định, giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh…, khuyến khích DN bảo hiểm phát triển sản phẩm mới, các quy định nhằm chuẩn hoá một số sản phẩm bảo hiểm phục vụ an sinh, an toàn xã hội.

Theo (Chinhphu.vn)

{fcomment}

Comments are closed.