Năm 2011: Áp dụng chế độ tiền lương mới

(ĐCSVN) – Kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1556/QĐ-TTg. Theo đó, nhiệm vụ mà các cơ quan quản lý nhà nước liên quan cần triển khai thực hiện trong năm 2010 gồm có: nghiên cứu xây dựng chế độ tiền lương mới trên cơ sở quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa mới; trình cấp có thẩm quyền cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực kinh tế; trình các cơ quan có thẩm quyền về dự kiến xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các công ty nhà nước; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2011.

Các nhiệm vụ về mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công theo bước đi của Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 đã được Hội nghị Trung ương VI khóa X thông qua, thực hiện theo phân công tại Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ./.
Minh Anh
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Comments are closed.