Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD do nhiều ngân hàng phá sản

Theo báo cáo c?a T?p ?oàn B?o hi?m Ti?n g?i Liên bang (FDIC), Chính ph? M? có th? thi?t h?i 100 t? USD vào n?m 2013 do hàng lo?t ngân hàng b? phá s?n trong n?m nay. Tr??c tình hình trên, nh?ng nhà qu?n lý mong mu?n các ngân hàng t? nhân tr? lãi nhi?u h?n. Theo ?ó, FDIC ?? xu?t t?ng kho?n ti?n Chính ph? thu t? các ngân hàng t? nhân b?ng cách yêu c?u h? tr? các kho?n phí tr??c ba n?m. Kho?n ti?n tr? thêm 45 t? USD này là h?t s?c c?n thi?t vì nó s? ???c ??a vào qu? b?o hi?m ?? b?o ??m ng??i tiêu dùng v?i các tài kho?n tr? giá lên t?i 250.000 USD s? không b? m?t ti?n n?u ngân hàng phá s?n.

Ngoài ra, ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tiến hành các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng. FED cũng đã lên kế hoạch cấm các ngân hàng bất ngờ nâng lãi suất và giới hạn khoản tiền phí phải trả cho các dịch vụ của ngân hàng.
Tính đến thời điểm này đã có 95 ngân hàng tư nhân của Mỹ phải đóng cửa và hàng trăm trong số khoảng 8.200 ngân hàng vẫn gặp khó khăn về tài chính, tăng cao so với 25 ngân hàng phá sản cùng kỳ năm trước. Đây hầu hết là những ngân hàng địa phương có quy mô nhỏ.

Nguồn DDDN

Comments are closed.