Mức hưởng BHXH dành cho người nghèo. Thành viên: phamquocnga

Gia ?ình tôi thu?c di?n h? nghèo ???c b?o hi?m y t? t?nh c?p th? khám ch?a b?nh ? tr?m y t? xã nh?ng b? tôi ?au n?ng r?i chuy?n vi?n t? tr?m y t? xã lên b?nh vi?n huy?n-> t?nh ->nay nh?p vi?n t?i b?nh vi?n115 Tp H? Chí Minh. V?y b? tôi ???c h??ng ch? ?? ?u tiên nh? th? nào, n?u chi tr? các kho?n chi phí (thu?c, ti?n ph?u thu?t, ti?n vi?n,..) thì bao nhiêu ph?n tr?m? Xin chân thành c?m ?n!
Hiện nay theo luật BHYT thì chế độ BHYT đối với người nghèo sẽ có trách nhiệm đồng chi trả 5% và quỹ BHYT chi trả 95%

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.