Mua bảo hiểm 1 tỉ đồng cho dự án khu công nghiệp

(TBKTSG Online) – D? án “Xây d?ng và kinh doanh h? t?ng k? thu?t khu công nghi?p c? khí n?ng l??ng Agrimeco Tân T?o” v?i t?ng giá tr? ??u t? h?n 908 t? ??ng, ?ã mua m?t h?p ??ng b?o hi?m tr? giá kho?ng 1 t? ??ng c?a Công ty b?o hi?m Ngân hàng ??u t? và Phát tri?n (BIC).

Mức bảo hiểm cho hợp đồng này là hơn 564 tỉ đồng.

Theo thỏa thuận, BIC sẽ cung cấp gói bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ ba cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cơ khí năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

Đây là khu công nghiệp cơ khí năng lượng có tổng diện tích là 197 héc ta, nằm trên địa bàn ba xã Vĩnh Phúc, Tân Tiến, Nghĩa Trụ thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21-8-2006.

Comments are closed.