Mua bảo hiểm du lịch trực tuyến

Ngân hàng HSBC Vi?t Nam và b?o hi?m B?o Vi?t v?a k?t h?p tung ra s?n ph?m b?o hi?m du l?ch thông qua hình th?c mua tr?c tuy?n t?i trang web c?a HSBC.

Lợi ích mà các gói sản phẩm bảo hiểm du lịch mang lại bao gồm bảo hiểm tai nạn cá nhân lên tới 300.000 USD. Ở các gói bảo hiểm du lịch nước ngoài, người mua có thể hưởng lợi từ dịch vụ bảo hiểm chi phí y tế lên 150.000 USD (bao gồm chi phí điều trị tại Việt Nam trong vòng một tháng sau khi trở về nước); toàn bộ chi phí thuyên chuyển điều trị và dịch vụ hỗ trợ cấp cứu, trợ cấp bằng tiền mặt trong thời gian nằm viện, trễ chuyến đi, hành lý mất mát, thất lạc hoặc bị giao trễ và rất nhiều lợi ích khác.

Tham khảo thông tin chi tiết trên www.hsbc.com.vn

H.Sương
www.sgtt.com.vn

Comments are closed.