Mua bảo hiểm cho công trình xây dựng

Anh Bùi Sơn Hải, địa chỉ buisonhaihc@gmail.com, hỏi: Việc mua bảo hiểm cho các công trình xây dựng có mang tính chất bắt buộc đối với các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình không?

Trả lời:

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật xây dựng số 16/2003/QH11 quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Theo quy định của Luật Xây dựng:

– Tại điểm d, khoản 2 Điều 51: Nhà thầu khảo xây dựng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

– Tại điểm g, khoản 2 Điều 58: Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

– Tại điểm h, khoản 2 Điều 76: Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

– Tại điểm đ, khoản 2 Điều 90: Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, theo đó:

Tổ chức, cá nhân nói chung (Đơn vị thi công xây dựng công trình nói riêng) có sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Luật này thì phải thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 4; trong đó có chế độ bảo hiểm cho tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Như vậy các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình phải thực hiện mua bảo hiểm như đã nêu trên (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội bắt buộc).

                                        Trần Viết NgônPhó chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội

Comments are closed.