Mọi nỗ lực bắt đáy đều rất rủi ro

Các CTCK ?ánh giá, nhi?u kh? n?ng 2 ch? s? s? phá v? các ng??ng h? tr? 360 ?i?m và 58 ?i?m trong 1 – 2 phiên t?i, do ?ó, m?i n? l?c b?t ?áy ??u r?t r?i ro.

?TCK l??c trích báo cáo nh?n ??nh th? tr??ng c?a m?t s? CTCK cho phiên giao d?ch ngày 23/12.

Nên tránh tham gia th? tr??ng ? th?i ?iêm hi?n t?i

(CTCK FPT – FPTS)

Di?n bi?n tâm lý nhà ??u t? ?ang ?óng vai trò khá quan tr?ng ??i v?i di?n bi?n th? tr??ng trong th?i ?i?m hi?n t?i.

Nh?ng thông tin ???c công b? ??u ngay l?p t?c tác ??ng ??n tâm lý ??u t? và ph?n ánh vào di?n bi?n th? tr??ng m?t cách nhanh chóng.

N?u nh? nh?ng thông tin h? tr? ???c nhà ??u t? ?ón nh?n v?i tr?ng thái dè d?t, th?n tr?ng thì nh?ng thông tin tiêu c?c l?i t?ng thêm m?i lo ng?i, bi quan c?a nhà ??u t? vào xu th? th? tr??ng.

Phiên giao d?ch ngày 22/12 c?ng không ngo?i l? khi ?à gi?m m?nh ti?p t?c tái di?n tr??c thông tin công b? v? ch? s? CPI c? n??c t?ng m?nh trong tháng cu?i n?m.

M?c dù m?c t?ng này không quá cao so v?i d? báo c?a các chuyên gia nh?ng nó v?n tác ??ng m?nh ??n tâm lý ??u t? v?n ?ang ? tr?ng thái khá nh?y c?m v?i nh?ng thông tin x?u.

Vi?c ch? s? CPI c? n??c tháng 12 t?ng 0,53% và c? n?m t?ng 18,12% tuy không n?m ngoài d? ki?n nh?ng nó v?n cho th?y n? l?c ki?m ch? l?m phát s? c?n ph?i ti?p t?c duy trì và ??y m?nh trong n?m t?i.

Ngoài ra, áp l?c t? vi?c t?ng giá ?i?n g?n ?ây c?ng càng làm cho nhà ??u t? thêm lo ng?i v? kh? n?ng kèo dài c?a chính sách ti?n t? th?t ch?t cho ??n h?t n?m 2012 và k? v?ng gi?m lãi su?t trong th?i gian t?i s? khó tr? thành s? th?t.

Theo ?ó, trong b?i c?nh thi?u v?ng thông tin h? tr? cùng tâm lý bi quan, lo ng?i c?a nhà ??u t? có xu h??ng t?ng cao thì kh? n?ng c?a m?t xu th? tích c?c h?n s? ch?a th? x?y ra trong ng?n h?n.

R?i ro VN-Index ti?p t?c gi?m sâu ?ang ? m?c cao và nhà ??u t? nên tránh tham gia th? tr??ng ? th?i ?iêm hi?n t?i.

alt

Xu h??ng gi?m ?i?m v?n ?ang trong giai ?o?n t?ng t?c

(CTCK B?o Vi?t – BVSC)

Th? tr??ng có phiên s?t gi?m m?nh khi nhà ??u t? n?m gi? c? phi?u t? ra m?t kiên nh?n và gia t?ng áp l?c bán ra. C? hai sàn ??u ch?u di?n bi?n khá tiêu c?c khi không t?o ???c s? ph?c h?i nào ?áng k? trong phiên tr??c khi ?óng c?a v?i l??ng d? bán sàn t?i nhi?u mã.

Kh?i ngo?i c?ng là m?t tác nhân khi?n nhóm c? phi?u bluechips gi?m ?i?m m?nh khi b?t ng? t?ng bán v?i giá tr? bán ròng x?p x? 80 t? ??ng (n?u không tính tr??ng h?p mua g?n 120 t? ??ng VIC).

Có th? th?y nh?ng phiên h?i ph?c r?i r?c g?n ?ây ???c t?o b?i m?t s? ít mã c? phi?u bluechips ch? mang tính ch?t “níu kéo” cho tâm lý nhà ??u t?.

Trong b?i c?nh kinh t? v? mô không có chuy?n bi?n, th? tr??ng thi?u các thông tin h? tr? ?? m?nh thì vi?c m?t kiên nh?n c?a bên n?m gi? c? phi?u ?ã ???c chúng tôi d? báo tr??c.

Bên c?nh ?ó, phiên hôm nay c?ng ph?n nào cho th?y áp l?c bán ra c?a các nhà ??u t? t? ch?c vào th?i ?i?m cu?i n?m 2011 nh?m gi?m b?t r?i ro cho n?m sau khi có khá nhi?u tr??ng h?p ?ang trong tình tr?ng thua l? 2 n?m liên ti?p và ??ng tr??c nguy c? b? h?y niêm y?t n?u ti?p t?c không có lãi trong n?m 2012.

Trong nh?ng phiên giao d?ch cu?i cùng c?a n?m 2011, BVSC cho r?ng, có th? hi?n t??ng m?t bên ??y ho?c ?? giá trong khi bên khác tranh th? gi?m t? tr?ng c? phi?u s? di?n ra.

Xu h??ng gi?m ?i?m v?n ?ang trong giai ?o?n t?ng t?c, BVSC ti?p t?c khuy?n ngh? nhà ??u t? b?o toàn v?n và tránh các quy?t ??nh b?t ?áy quá s?m v?i m?c ?? r?i ro cao.  

Dòng ti?n “b?t ?áy” ?ã xu?t hi?n

(CTCK EuroCapital)

Tin t?c CPI công b? không làm ngu?i b?t áp l?c bán c?a nhà ??u t? trong ngày 22/12. Giao d?ch c?a nhà ??u t? n??c ngoài c?ng chuy?n t? tr?ng thái mua m?nh sang bán m?nh v?i h?u h?t các mã ch? ch?t khi?n ?à gi?m c?ng vì th? càng tr? nên m?nh h?n.

V?i th?i gian gi?m giá kéo dài (xu th? gi?m ???c xem ti?p t?c t? 14/09/2011) và ??c bi?t t? ??u tháng 12/2011 t?i hi?n t?i, t?c ?? gi?m giá ch?ng khoán gia t?ng nhanh chóng thì kh? n?ng m?t làn sóng “margin call” ?ã và ?ang di?n ra trên th? tr??ng. ?i?u ?ó có ngh?a áp l?c bán m?nh, quy?t li?t có th? ti?p t?c tái di?n trong ng?n h?n.

Theo phân tích k? thu?t, hai ch? s? v?n cách khá xa vùng h? tr? k? v?ng (52 – 55 ?i?m v?i HNX-Index và 335 – 345 ?i?m v?i VN-Index) và xu h??ng gi?m giá v?n ?ang di?n ra.

Tuy nhiên, nh?ng d?u hi?u ban ??u c?a dòng ti?n “b?t ?áy” ?ã xu?t hi?n. Do ?ó, trong th?i gian t?i, n?u thanh kho?n th? tr??ng ti?p t?c ???c c?i thi?n khi các ch? s? ti?n g?n h? tr? thì nhà ??u c? ng?n h?n có th? cân nh?c mua d?n.

Các ch? s? v?n n?m trong xu h??ng gi?m

(CTCK Ch? L?n – CLSC)

Trên ?? th? k? thu?t, k?t thúc phiên giao d?ch ngày th? N?m, hai ch? s? gi?m ?i?m tr? l?i nh? d? báo c?a chúng tôi. C? 2 ch? s? gi?m m?nh (h?n 2%) cùng v?i s? gia t?ng c?a biên ?? dao ??ng giá và kh?i l??ng giao d?ch kh?p l?nh (34,6% trên HOSE và 40,4% trên HNX).

Kh?i l??ng kh?p l?nh gia t?ng trong phiên gi?m ?i?m c?a th? tr??ng cho th?y s? tháo ch?y c?a nhi?u N?T.

?i?u này là th?c s? ?áng lo ng?i khi HNX-Index thi?t l?p m?c ?áy l?ch s? m?i, bên c?nh ?ó, VN-Index c?ng thi?t l?p m?c ?áy m?i cho n?m 2011.

Trên ?? th? n?n, các cây n?n ?en thân dài ngày 22/12 xác nh?n tín hi?u gi?m ?i?m trong các phiên t?i. Do ?ó, chúng tôi v?n gi? quan ?i?m các ch? s? v?n n?m trong xu h??ng gi?m.

M?c ch?ng ?? ??u tiên cho VN-Index là 348-350 ?i?m và HNX-Index là 55-56 ?i?m. Tuy nhiên ?ây không ph?i là các m?c ch?ng ?? th?c s? m?nh c?a th? tr??ng. Chúng tôi k? v?ng VN-Index có m?c ch?ng ?? ?? m?nh t?i 320-325 ?i?m và HNX-Index t?i 51-52 ?i?m.

Không l?c quan vào di?n bi?n c?a th? tr??ng

(CTCK Vietcombank – VCBS)

Ch? sau m?t phiên h?i ph?c nh?, th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam ?ã m?t l?n n?a gây th?t v?ng v?i m?t phiên lao d?c sâu trong phiên 22/12 c?a c? hai ch? s?, ?áng chú ý là HNX-Index l?i thêm m?t l?n n?a thi?t l?p m?c ?áy m?i trong l?ch s?.

Tâm lý c?a các nhà ??u t? chuy?n bi?n theo h??ng x?u ?i khi mà bên bán cho th?y s? m?t kiên nh?n và ??y áp l?c bán lên cao khá quy?t li?t, trong khi ?ó ? chi?u ng??c l?i bên c?m ti?n c?ng không tìm ???c lý do gì ?? có th? m?nh d?n tham gia th? tr??ng, l?c c?u b?t ?áy theo ?ó dù có xu?t hi?n khi giá gi?m sâu nh?ng c?ng ch? giúp c?i thi?n ph?n nào v? tính thanh kho?n.

Nguyên nhân chính c?a ?i?u này v?n là do th? tr??ng thi?u ?i s? ?ng h? t? các thông tin v? mô, có th? k? ??n nh? các con s? v? m?c t?ng CPI trong tháng 12 không th?c s? kh? quan nh? mong ??i và có chi?u h??ng cao h?n so v?i tháng 11, song song v?i ?ó còn là nh?ng lo ng?i v? tình hình l?m phát trong nh?ng tháng ??u n?m 2012 s?p t?i tr??c ?nh h??ng c?a vi?c ?i?u ch?nh giá ?i?n và k? ngh? T?t.

Chúng tôi cho r?ng, tình hình k? trên s? khó có th? ???c thay ??i hay c?i thi?n trong m?t s?m m?t chi?u, theo ?ó chúng tôi không l?c quan vào di?n bi?n c?a th? tr??ng trong phiên giao d?ch cu?i tu?n này khi mà kh? n?ng ?? th? tr??ng có ???c m?t xu h??ng h?i ph?c lâu dài và b?n v?ng lúc này là th?p, các nhà ??u t? nên c?n tr?ng.

Các ch? s? s? gi?m h?n xu?ng d??i các m?c h? tr?

(CTCK Trí Vi?t – TVSC)

Tin t?c x?u ?? m?nh ?ã xu?t hi?n trong phiên 22/12 và ?ã t?o ?i?u ki?n cho th? tr??ng bán m?nh trên c? 2 sàn. Di?n bi?n này là ti?n trình phù h?p trong quá trình ?i xu?ng c?a th? tr??ng.

Vi?c cu?i ngày kh?i ngo?i bán m?nh các bluechips trên HOSE là m?t ?n s? cho th?i gian t?i dù cho l?c b?t ?áy phiên 22/12 c?ng t?ng m?nh theo. N?u nhóm này ti?p t?c th?t v?ng và ch?u áp l?c bán ra thì th? tr??ng s? b? ?e do? m?nh m?.

??i v?i sàn HNX, áp l?c bán t?ng m?nh, c?u gi?m nh?ng nhi?u thành ph?n c?ng tham gia vào b?t ?áy ? các m?c giá th?p. Di?n bi?n này d? d?n ??n s? h?i ph?c t?m th?i nh? vào vi?c co cung xu?t hi?n trong ??u tu?n sau.

Xu h??ng chung c?a th? tr??ng v?n ?ang gi?m và c? 2 ch? s? ??u ?ã r?i v? m?c h? tr? quanh 360 và 58 ?i?m, có l? 1-2 phiên t?i s? r?i h?n xu?ng d??i.

N?T ng?n h?n nên cân nh?c bán ra

(CTCK Mirae Asset)

Di?n bi?n b?t ng? gi?m m?nh c?a phiên 22/12y khi?n cho xu h??ng c?a hai ch? s? nhanh chóng chuy?n sang h??ng tiêu c?c, kh? n?ng VN-Index xuyên th?ng ng??ng 360 ?i?m và HNX-Index gi?m xu?ng d??i m?c 58 ?i?m ?ang ? m?c cao.

Hi?n t??ng kh?i ngo?i gia t?ng l??ng bán ròng ? h?u h?t các bluechips phiên này c?ng là tín tiêu c?c ??i v?i k? v?ng ph?c h?i c?a th? tr??ng, do ?ó chúng tôi cho r?ng nh?ng di?n bi?n không m?y l?c quan c?a 2 ch? s? có th? x?y ra. N?T ng?n h?n nên cân nh?c bán ra và h?n ch? hành ??ng mua vào trong phiên mai.

Nghiêng v? k?ch b?n gi?ng co ?i ngang

(CTCK ACB – ACBS)

Th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam tr??t dài trong phiên giao d?ch ngày 22/12 tr??c thông tin Chính ph? ti?p t?c th?t ch?t chính sách ti?n t? và tài khóa trong n?m 2012. ?óng c?a phiên, ch? s? VN-Index m?t 7,35 ?i?m xu?ng còn 360,37 ?i?m, trong khi ch? s? HNX-Index gi?m 2,29% xu?ng còn 54,82 ?i?m. Thanh kho?n t?ng m?nh trên c? hai sàn cho th?y áp l?c bán hi?n t?i r?t m?nh.

Kh?i ngo?i quay tr? l?i th? tr??ng khi mua ròng trên c? hai sàn v?i t?ng giá tr? mua ròng ??t 52,56 t? ??ng. ?áng chú ý, nhà ??u t? n??c ngoài gi?i ngân m?nh ? mã VIC v?i t?ng giá tr? mua ròng ??t 116 t? ??ng.

?i?u này hoàn toàn trái ng??c so v?i phiên giao d?ch tr??c ?ó khi kh?i này bán m?nh ra 648,25 t? ??ng ? mã này. Nh? v?y, ? m?t tiêu c?c, kh?i này có th? ti?p t?c nâng giá mã VIC ?? bán ra ? m?c giá cao h?n.

? h??ng ng??c l?i, v?i thông tin qu? FTSE Vietnam Index Series s? nâng t? tr?ng c?a mã VIC, vi?c t?ng giá c?a mã VIC là do c?u th?c t? th? tr??ng h?n là ??y giá. Nh? v?y, trong phiên 23.12, có kh? n?ng th? tr??ng s? ti?p t?c ch?ng ki?n mã VIC t?ng ?i?m do nhà ??u t? trong n??c c?ng nh? n??c ngoài b?t ??u nh?y vào mua m?nh mã này.

V? m?t phân tích k? thu?t, c? hai ch? s? gi?m ?i?m, cùng v?i thanh kho?n t?ng, cho th?y d?u hi?u x?u do l?c bán t?ng.

Trong các phiên t?i, v?i gi? thi?t nhà ??u t? s? nh?y vào b?t ?áy, c? hai ch? s? có th? gi?ng co ?i ngang ho?c t?ng m?nh. Vi?c t?ng m?nh c?a c? hai ch? s?, n?u x?y ra, s? báo hi?u s? ??o chi?u c?a th? tr??ng. Tuy nhiên, chúng tôi cho r?ng kh? n?ng này r?t khó x?y ra tr??c tình hình b?t ?n hi?n t?i và thi?u các thông tin h? tr?. Nh? v?y, chúng tôi nghiêng v? k?ch b?n th? tr??ng s? gi?ng co ?i ngang trong các phiên t?i.

Tr??c s? s?t gi?m m?nh c?a th? tr??ng trong phiên v?a r?i, chúng tôi khuy?n ngh? nhà ??u t? ng?n h?n và trung h?n nên ??ng ngoài quan sát th? tr??ng. Tuy nhiên, v?i chi?n l??c dài h?n, chúng tôi cho r?ng không quá r?i ro khi cân nh?c ??u t? các mã có y?u t? c? b?n t?t.

M?i n? l?c b?t ?áy ??u r?t r?i ro

(CTCK VNDirect – VND)

S? s?t gi?m m?nh trong phiên 22/12 ?ã xóa ?i t?t c? thành qu? c?a các phiên giao d?ch ??u tu?n. N? l?c t?ng ?i?m r?t v?t v? trong các phiên tr??c ?ã b? xóa tan khi phía cung t? ra áp ??o, index c? hai sàn phá ?áy tr??c.

Nh? v?y, trong su?t quá trình gi?m ?i?m kéo dài t? 14/9, l?n ?i?u ch?nh v?a r?i th? tr??ng t? ra y?u h?n so v?i 2 l?n ?i?u ch?nh tr??c di?n ra vào gi?a tháng 10 và gi?a tháng 11. Kh?i l??ng giao d?ch t?ng trong m?t phiên gi?m ?i?m m?nh báo hi?u l?c bán ?ang r?t quy?t li?t và m?i n? l?c b?t ?áy ??u r?t r?i ro.

Chúng tôi ti?p t?c ?? cao s? th?n tr?ng trong gi?i ngân. Nhà ??u t? h?n ch? tâm lý nóng v?i, v?i vàng b?t ?áy và tham kh?o các b?n tin ti?p theo c?a VNDIRECT ?? có các quy?t ??nh h?p lý, phù h?p v?i di?n bi?n th? tr??ng.

N?T nên th?n tr?ng

(CTCK D?u khí – PSI)

CPI tháng 12 t?ng 0,53% so v?i tháng tr??c và tính trong c? n?m ?ã t?ng 18,12%. L?m phát tháng 12 ch?a ph?n ánh s? tác ??ng c?a vi?c t?ng giá ?i?n vì th?i ?i?m t?ng giá này di?n ra sau ngày ch?t s? li?u l?y CPI. 

Th? tr??ng ti?p t?c có phiên gi?m m?nh. Nh? chúng tôi ?ã ?? c?p ? b?n tin tr??c, thông tin CPI tháng 12 c?a c? n??c ???c công b? hoàn tòan n?m trong kho?ng d? báo tr??c ?ó và ít có tác ??ng t?i tâm lý th? tr??ng.

Tuy nhiên, quan ng?i c?a nhà ??u t? tr??c nguy c? áp l?c l?m phát b? ??y cao trong nh?ng tháng ??u tiên c?a n?m 2012 cùng v?i n?i lo v? n? x?u ngân hàng l?i là nh?ng nguyên nhân khi?n áp l?c bán t?ng m?nh.

HNX-Index có nguy c? gi?m giá trong ng?n h?n v? vùng h? tr? 55 ?i?m, do ?ó nhà ??u t? ch?a nên tham gia mua vào trên sàn này.

Ng??c l?i ch? s? VN-Index sau m?t phiên gi?m m?nh ?ã v? g?n h? tr? 350 ?i?m, do ?ó nhà ??u t? nên ti?p t?c theo dõi di?n bi?n sàn HOSE t?i ng??ng h? tr? này tr??c khi th?c hi?n mua ho?c bán b?t c? phi?u trong danh m?c.

(?TCK Online)

Comments are closed.