Môi giới bảo hiểm: Hơn 90% thị phần nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần chủ yếu với tỷ lệ 92,5%, các doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần 7,5%.

Tin từ Bộ tài chính cho biết, tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng số doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động là 18 doanh nghiệp, trong đó: có 2 doanh nghiệp mới được cấp phép hoạt động trong năm 2020 (Pan Asia, Công ty môi giới bảo hiểm LK Việt Nam), 1 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh và không phát sinh doanh thu trong năm 2020 (Thái Bình Dương), 1 doanh nghiệp đã dừng hoạt động từ năm 2008 (Đại Việt).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm thị phần chủ yếu với tỷ lệ 92,5%, các doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần 7,5%. Trong đó, 3 doanh nghiệp có thị phần lớn xếp theo thứ tự là Aon, Marsh, Willis Tower Watsons (tổng thị phần là 85,9%).

Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm năm 2020 ước đạt 962 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019, trong đó: Hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2020 ước đạt 880 tỷ đồng (tăng 17,8% so với năm 2019); tổng doanh thu phí dịch vụ ước đạt 67 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2019); doanh thu tài chính và khác ước đạt 15 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm trên phí bảo hiểm thu xếp bình quân là 9,09%.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe cho bé tốt nhất, bảo hiểm sức khỏe PVI Care, bảo hiểm sức khỏe vbi

Hoạt động môi giới bảo hiểm được thực hiện trên tất cả các nghiệp vụ, trong đó thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (chiếm tỷ trọng 78,3% tổng phí thu xếp) và bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỷ trọng 21,3% tổng phí thu xếp); lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu nghiệp vụ của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 0,4% tổng phí thu xếp).

Tương tự như các năm trước, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại vẫn là nghiệp vụ chính trong hoạt động của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (chiếm tỷ trọng 52,7% tổng phí bảo hiểm thu xếp).

Theo ĐTCK