MIC đạt giải thưởng “Thương Hiệu Mạnh Việt Nam 2010”

Ngày 10/04/2011, t?i Nhà hát l?n, TP Hà N?i, Công ty C? ph?n B?o hi?m Quân ??i (MIC) ???c trao t?ng gi?i th??ng “Th??ng Hi?u M?nh Vi?t Nam 2010” do C?c Xúc ti?n Th??ng m?i (B? Công th??ng), Ban biên t?p và ??c gi? c?a Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam bình ch?n và trao t?ng. 
Sau h?n 3 n?m thành l?p, MIC ?ã thành công t?o d?ng uy tín th??ng hi?u v?i ?ông ??o ng??i tiêu dùng v?i các s?n ph?m và d?ch v? b?o hi?m có m?c phí phù h?p v?i th? tr??ng trong n??c và thông l? qu?c t?.

Bên cạnh đó, MIC chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ với thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế để thu xếp các dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. MIC hình thành mạng lưới kinh doanh ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, với đội ngũ cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực bảo hiểm giúp khách hàng tham gia bảo hiểm nhanh chóng và khắc phục ngay sự kiện bảo hiểm để khách hàng ổn định sản xuất, kinh doanh kịp thời. MIC thường xuyên tư vấn cho khách hàng những biện pháp nhằm quản lý rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất và được khách hàng đánh giá cao..
Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010” là một sự khích lệ và động lực lớn đối với MIC để không ngừng hoàn thiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, phát triển thương hiệu và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Bài viết gửi đăng bởi: Le Huy Tu <tulh@mic.vn>

Comments are closed.