matcuoi.87.ls@gmail.com. Đóng bảo hiểm xã hội

B? tôi sinh n?m 1958. N?m 1975 ?i b? ??i, sau ?ó lái xe ? sân bay n?i bài ??n n?m 1983 chuy?n ngành v? lái xe cho s? lâm nghi?p L?ng s?n. ??n n?m 1990 do hoàn c?nh gia ?ình ?ã xin thôi vi?c. V?y hi?n gi? b? tôi có nguy?n v?ng ???c ?óng b?o hi?m xã h?i ?? h??ng ch? ?? h?u chí có ???c không? n?u ???c m?c ?óng là bao nhiêu?

Vì n?m 1990 ?ã ngh? vi?c và ?ã ???c h??ng tr? c?p BHXH ho?c tr? c?p thôi vi?c cho nên không ???c tính là th?i gian tham gia BHXH. Bây gi? có nguy?n v?ng ?óng BHXH t? nguy?n thì c?ng không th? ???c vì không ?? ?i?u ki?n h??ng ch? ?? h?u trí.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.